VD har ordet

Halvårsbokslut 2013

Sammanfattning första halvåret 2013:

  • Vindmässigt har första halvårets produktion varit svagare än normalår, ca -14(0) %.
  • Året började med riktigt svaga vindar, men april och maj blev riktigt blåsiga och som brukligt avtog det i slutet av perioden.
  • Våra verk producerade 7,5 (7,39) GWh vilket avviker med 1,3 GWh från vår prognos om 8,8 GWh.
  • Den genomsnittliga ersättningen var 57,7 (49,9) öre/kWh.
  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 3,866 (3.684) Mkr.
  • Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till 139 778 kr.
  • Elpriset har det sista kvartalet pendlat kring 30 öre/kWh

Vid halvårsskiftet hade bolaget 4 509  elcertifikat registrerade . De är bokförda till 170 kr/st.

Pågående projekt som har avslutats under 2013 är nu mera kostnadsförda med  463 744 kr. Ingen extern revision har utförts.

 

Projekt

Under våren överklagade Försvarsmakten vårt erhållna bygglov på Nordmanneröd till länsstyrelsen som avfärdade Försvarsmaktens klagan. Då överklagade de direkt till regeringen, vilken undanröjde vårt bygglov. Eftersom regeringen underlåtit att pröva vår sak har vi överklagat regeringens handläggning till Högsta förvaltningsdomstolen. Beslut förväntas under hösten 2013. Handläggningen av ärendet känns minst sagt olustigt, att en myndighet kan välja tidpunkt för ett överklagande. 

I projekt Hogenäset pågår förhandlingar om markarrende. Vidare pågår också en artinventering. Detta underlag krävs i en kommande Miljöanmälan.

  

Elpriset

Elpriset har det sista kvartalet pendlat kring 30 öre/kWh och elcertifikaten kring 18 öre/kWh. Kostnaden för vår produktion är ca 61 öre/kWh, inkl. amorteringar. Det saknas ca 10 öre/kWh just nu för att klara våra åtagande i banken

 Vad kan påverka el priset i positiv riktning?

  • Vattenmagasinen är idag fyllda till 72,6 %, en för årstiden under normal nivå. Underskott i hydrologin just nu är ca 7 TWh mot ett normalår.
  • Den svenska kärnkraften har problem, i V35 är 59 % tillgänglig och flera revisioner pågår, som ofta betyder längre stopp än planerat.
  • Kolpriset har sjunkit under 2013. Lågt kolpris – lågt elpris.

Om vi får en kallare period i vinter, är förmodligen produktionskapacitet sämre än tidigare år och med det en möjlighet för högre ersättning

Men, elpriset förväntas av många bedömare att vara på en låg nivå, åtminstone tills konjunkturen vänder på allva r- 2014?

 

Uddevalla 2013-09-10

 goran

 

 

 

Göran Berggren, VD

 

 

 

 

Pin It on Pinterest