Aktieägare i Bohusvind AB (publ) kallas härmed till ordinarie Bolagsstämma, torsdagen den 19 maj 2016 kl. 11.00
I lokal Spisrummet på Bohusläns Museum, Museigatan 1, Uddevalla.
Registreringen öppnar kl.10.00 då också kaffe och kanelbulle serveras.

Aktieägare som önskar delta önskas
• Skall senast fredagen den 13 maj vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
• Aktieägare som låter förvaltningsregistrerat sina aktier, måste för att ha rätt att delta på stämman, begära att tillfälligt föras in som aktieägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid för att kunna vara registerad senast 13 maj.
• Aktieägare skall kunna styrka sitt ägande av aktier på stämmodagen.

Anmäla om sitt deltagande sker senast 13 maj till bolaget under adress:
Bohusvind AB, Junogatan 1, 451 42 Uddevalla eller via e-post till info @bohusvind.se eller
på telefon 0522-104 05 (Besvaras av Elis Smide).

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman och rösträknare
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om
a) Fastställande av resultat- och balansräkningen
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Beslut om valberedningen
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen:
12. Stämmans avslutande

Pin It on Pinterest