Bolagsordning för Bohusvind AB (publ). 556387-8361

1.    Bolagets firma är Bohusvind AB (publ).

2.   Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands län.

3.   Bolagets verksamhet skall bestå av drift och förvaltning av energianläggningar och annan därmed förenlig verksamhet.

4.   Aktiekapitalet skall vara lägst 4 825 000 kr och högst 19 300 000 kr.

5.   Bolaget är ett avstämningsbolag och aktierna registreras i Euroclear/VPC.

6.   Aktierna utges med 45 000 st A-aktier med 1 röst per aktie. Aktier därutöver skall vara B-aktier med 1 röst per 10 B-aktier. Aktier skall utges med lägst 482 500 aktier och högst 1 930 000 aktier.

7.   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av endast serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas till samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker till för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

8.   Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår, 1/1-31/12.

9.   Envar äger på bolagsstämma rösta till fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier.

10   Styrelsen skall bestå av 4 till 10 ordinarie ledamöter med högst 6 suppleanter. Dessa väljs årligen på ordinarie bolagsstämma till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

11.  På ordinarie bolagsstämma utses ordinarie revisor med eller utan suppleant. Uppdraget gäller för en period på fyra år men om synnerliga skäl föreligger kan revisorn avsättas tidigare.

12.  Bolagsstämma skall hållas i Uddevalla eller Göteborg.

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser.

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om

(a)              fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen

(b)              dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c)              ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 3. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om valberedningen
 5. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 6. Stämmans avslutande

13.  Kallelse till bolagsstämma skall ske på bolagets webbplats, annons i Post & Inrikes Tidning och Svenska Dagbladet, genom brev med posten, alternativt
e-post, till aktieägarna.

Kallelsen skall skickas ut tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före bolagsstämman.

 

Bolagsordningen har antagits på extra bolagstämma den 27 juni 2015

 

Pin It on Pinterest

Share This