Bolagsstyrning

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där varje aktieägare har rätt att delta, personligen eller via ombud. På stämman fattas beslut avseende

  • styrelens sammansättning
  • storlek på ev. utdelning
  • val av revisor
  • ev. förändringar i bolagsordningen
  • ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör
  • fastställa balans och resultaträkning

Kallelse utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller utdrag ur aktiebok, dagordning avseende ärenden som skall behandlas, information om utdelning och en övergripande information av övriga förslag.

Bolagsordningen

Redovisas separat.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen består av 5 medelammar inkl. ordförande. Styrelsen valdes på ordinarie bolagsstämma 12 juni 2014. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år enligt fastlagt mötesschema. Styrelsens har såväl teknisk som ekonomisk kompetens för att motsvara aktieägarnas förväntningar.

Styrelens sammansättning finner du under fliken ”Om oss-styrelsen”

Styrelsens arbete

Den av styrelsen antagna arbetsordningen bygger på aktiebolagaslagens övergripande regler om ansvar för styrelse och verkställande direktör och i övrigt på en av styrelsen godkänd beslutsordning med klart fördelat ansvar inom bolaget. Styrelsen håller styrelsemöten regelbundet efter en i arbetsordningens fastställt program som inkluderar fasta beslutsrapporteringspunkter. Styrelsen skall hålla minst 6 stycken protokollförda möten varje år.

Styrelsen får löpande rapportering över bolagets resultat och ställning i ekonomiska och tekniska frågor samt en uppdatering av aktuella projekt. I god tid inför varje styrelsemöte skickar VD ut en kallelse med dagordning, VD-rapport och annan för mötet lämplig information.

Styrelsens fördelning av ansvarsområden

Den av styrelsen antagna arbetsordningen innehåller följande ansvarsområden

Finansiering- och inköpsfrågor                                                               Bengt F Ekenstierna

Bankkontakter och teknik                                                                       Anders Swedenfeldt

Sekreterare styrelsemöten, hemsidan och kundrelationer                    Christina Larsson

Omvärldsbevakning och aktien                                                              Erik Mared

 

 

Revision

Revisor valdes på ordinarie bolagsstämma 14 maj 2012 för en period av fyra år. Till revisor valdes Tommy Olofsson och suppleant Thomas Olofsson, SEK-gruppen.

Revisor lämnar en revisonsberättelse till årsstämman. Aktieägare har möjlighet att ställa frågor. Ersättning av revisor utgår enligt av bolaget godkänd faktura.

Valkommitté

Valkommitté valdes på ordinarie bolagsstämma 27 juni 2015. Kommitténs uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag på

  • styrelsens sammansättning
  • styrelsens  ordförande
  • i förekommande fall revisor.

Vidare presenterar Kommittén förslag på arvode för styrelsen, ordförande, sekreterare och justeringsmän för stämman. Kommittén fick följande sammansättning:

Mats Mared (sammankallande), Jan-Erik Perneman och Anders Borde.

Ingen ersättning utgår till valkommittén.

Löpande verksamhet

För den löpande verksamheten finns en företagshandbok upprättad. I den finns regler, rutiner och andra styrdokument samlade.

Ersättning till styrelse och VD

Ersättningen till styrelsen bestäms av årsstämman. Vid senaste årsstämman  12 juni 2014 beslutades att ett fast arvode om 100 000 kr till styrelsens ordförande och ledamöter, undantagen styrelsearvode är VD. Styrelsen avgör själv fördelning av arvodet.
Göran Berggren är som konsult VD på deltid och ersätts enligt fastställd timersättning. Någon rörlig ersättning eller bonus förekommer inte.

Kalender

Verksamhetsåret är lika med kalenderår.
Ordinarie bolagsstämma hålls vanligen under maj månad.

Delårsrapport, 15 september 2016
Ordinarie bolagsstämma, maj 2016

Pin It on Pinterest

Share This