Projektportföljen

Lejdeberget, Uddevalla kommun
Etapp 1 färdigställdes i juni 2011, två stycken 2 MW Enercon E82.
Etapp 2 omfattande ytterligare två verk på vardera 2-2,5 MW.

Entreprenadarbetena för elanslutning är utfört under etapp 1 och endast mindre arbeten för väg, uppställningsytor samt fundament återstår. Åtgärdspunkter enligt Miljöföreläggandet är nu utförda. Ljudmätningar och bullerberäkningar är klara för ytterligare två verk. Verken klarar kraven på max 40 dB för närboende.

 

I december 2014 förlängde Uddevalla kommun innevarande bygglov med två år. Sex fastighetsägare överklagade beslutet till länsstyrelsen. Mark- och Miljödomstolen fastställde bygglovet i oktober 2015, byggloven vann då laga kraft.

Pin It on Pinterest

Share This