Tillståndsprocessen

Ledtiderna för ett godkänt tillstånd för uppförande av vindkraftverk är normalt sett 3-5 år exkl. ev. överklaganden.  Nedan följer arbetsordningen för ett tillståndsärende.

 

Planeringsförutsättningar

I detta skede inhämtas information om kommunens översiktsplan, regionala planeringsunderlag samt vindförhållanden och riksintresseområden för vindbruk. Viktigt är också att känna till om elnätets uppbyggnad och anslutningsmöjligheter samt vilka regler som är viktiga att känna till rörande frågor om markåtkomst. Vid etablering av vindkraftsanläggningar är valet av område (lokaliseringen) avgörande. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftsanläggningar. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor.

Infrastrukturintressen

Ett vindkraftverks påverkan på samhällets infrastruktur måste undersökas noggrant. Ansvariga för följande samhällsintressen måste kontaktas och ge sitt godkännande:

 • Totalförsvaret
 • Civil luftfart
 • Sjöfart
 • Civil telekommunikation
 • Vägar och järnvägar
 • Kraftledningar

Vindkraftverk kan också utgöra fysiska hinder för militär luftfart, övnings- och skjutverksamhet samt påverka tekniska system som exempelvis radar och väderradar.

Natur, kultur & landskap

En genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen skall göras. Information ges även om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

En omfattande utbyggnad av vindkraften kan bidra till minskade utsläpp vilket generellt är positivt för både klimatet och miljön. Men anläggningar, ledningar och vägar påverkar natur- och kulturmiljöer liksom friluftsområden. För att undvika intressekonflikter och minimera riskerna för skador på värdefulla områden är det viktigt att platsen för vindkraftsanläggningar väljs med omsorg.

Hälsa & säkerhet

Vindkraftverk avger ljud av två typer

 • mekaniskt ljud från växellåda eller generator
 • aerodynamiskt ljud från vingarna.

Det mekaniska ljudet är sällan något problem numera på grund av tekniska förbättringar. Den dominerande delen av ljudet från ett vindkraftverk är av aerodynamiskt ursprung och alstras vid bladens passage genom luften.

Vindkraftverk ger också upphov till en roterande skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation. Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett rum, kan efter en tid ge stressreaktioner. Skuggstörningar bör därför uppmärksammas såväl för bostäder som för arbetsplatser med utemiljöer.

Från vindkraftverk kan rotorblad eller delar av dessa lossna även om det är sällsynt. Vanligare är att hård snö och is kan falla ner eller slungas iväg en kortare sträcka.

Annan näringsverksamhet

En omsorgsfull lokalisering är av stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan på friluftslivet och turismen. Opåverkade och tysta områden som pekats ut i kommunernas översiktsplaner är ofta olämpliga för vindkraft. Naturmiljöer med goda rekreationsupplevelser är vanligen viktiga turistmål. Det finns dock flera exempel på att vindkraftsanläggningar kan fungera mycket bra i kombination med turism och till och med skapa arbetstillfällen för turistnäringen.

 

Prövningsprocessen

Tillståndsprövningen för större anläggningar kan delas in i tre etapper:

 1. Samråd
 2. Miljökonsekvensbeskrivning
 3. Ansökan om tillstånd.

Inom dessa etapper finns ett antal steg.

Samrådsunderlag

Verksamhetsutövaren lämnar ett samrådsunderlag till länsstyrelsen samt till ansvarig kommunal nämnd när kommunen är tillsynsmyndighet. Samrådsunderlaget är en skriftlig redogörelse för den planerade verksamhetens

 • lokalisering, gällande planförhållanden
 • omfattning
 • utformning
 • förutsedda miljöpåverkan.

Information om detta ska även lämnas till enskilda som kan antas bli särskilt berörda, exempelvis närboende (se 6 kap. 4 § miljöbalken).

MKB

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. miljöbalken är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.

Ansökans utformning

 1. Ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter som är nödvändiga för att bedöma verksamhetens art och omfattning.
 2. Uppgifter om vad som kan bidra till utsläpp, vilken typ av utsläpp som går att förutse och hur stora de blir.
 3. Förslag till åtgärder för att minska mängden avfall, vilket bland annat gäller vindkraftverk som har växellåda och därmed använder smörjmedel.
 4. En miljökonsekvensbeskrivning och en redogörelse för det samråd som skett.
 5. Förslag till åtgärder för att hindra eller rätta till problem som verksamheten kan ge upphov till.
 6. Övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel följs.
 7. Förslag till hur verksamheten ska övervakas och kontrolleras.

En sammanfattning av ansökan så att en lekman kan förstå den.

Beslut

Länsstyrelsen fattar, genom miljöprövningsdelegationen, beslut i ärendet. Samtidigt fattas beslut om huruvida miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven enligt 6 kap. miljöbalken.

Den som berörs av tillståndsbeslutet, t.ex. närboende och vissa miljöorganisationer, har rätt att inom 3 veckor från det datum som anges i beslutet och kungörelsen överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen.

Kommunens tillstyrkan

Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det.

Prövningsmyndigheten, Länsstyrelsen, skall vid en prövning av en ansökan om tillstånd, till uppförande av en vindkraftsanläggning endast få ge ett tillstånd om kommunen har tillstyrkt det.

Källa: www.vindlov.se

Pin It on Pinterest

Share This